C C C C A+ A A- X

Информация за съда

Правосъдието се осъществява в името на народа. Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

Съдебната власт има самостоятелен бюджет.

Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи.

Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.

Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.

Производството по делата осигурява установяването на истината.

Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.

Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата.

Прокуратурата следи за спазване на законността.

Следствените органи осъществяват разследване по наказателни дела в случаите, предвидени в закон.

Съдиите, прокурорите и следователите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет.

 

Висшият съдебен съвет (ВСС) се състои от 25 членове. Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор са по право негови членове.

Единадесет от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание и единадесет - от органите на съдебната власт.

Заседанията на Висшия съдебен съвет се председателстват от министъра на правосъдието. Той не участва в гласуването.

При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.

Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите, както и за осъществяване на тяхната отговорност, се уреждат със закон.

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.

извадка от Конституцията на Република България


Ръководство

Състав

Организационна структура

Указател за контакт

Местоположение

Представяне

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация